อยากเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อบรม จ ป วิชาชีพ ได้ไหม

เชื่อว่าใครที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ น่าจะเคยหาข้อมูลกันมาบ้างแล้วและทราบดีกว่าเจ้าหน้าที่ลักษณะนี้แบ่งเป็นหลายระดับขั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีจป.ตามกฎหมาย แต่ระดับไหนหรือกี่ระดับก็ต้องไปพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆกันอีกที กลับมาเรื่องการอบรมบางคนน่าจะรู้แล้วว่าจป.เกือบทุกระดับสามารถอบรมและประกอบอาชีพได้แม้ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาก็ตาม เว้นแต่การอบรม จ ป วิชาชีพเท่านั้น ที่ไม่สามารถอบรมได้ เพราะอะไร มาหาคำตอบกัน ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย                เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหลายระดับ แต่ละกิจการจะมีความต้องการเจ้าหน้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของกิจการและจำนวนพนักงานในสถานประกอบการ โดยแบ่งระดับเจ้าหน้าที่ออกเป็นดังนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อบรม จ ป วิชาชีพ ได้ไหม?                อย่างที่บอกว่าจป.ทุกระดับสามารถอบรมได้ ยกเว้นแต่จป.วิชาชีพเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าจป.ระดับนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ที่เฉพาะทางมากกว่า ต้องดูแลความปลอดภัยทั้งหมดโดยรวมของทั้งองค์กร ทำให้มีงานเฉพาะทางเกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย ทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนจป.ระดับอื่นให้ปฏิบัติสอดคล้องไปกับแผนแนวทางความปลอดภัยที่ได้จัดทำเอาไว้ ต้องตรวจสอบและการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในความปลอดภัยทุกวัน ปรับปรุงและแก้ไข/แก้ไขแผนหรือเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับพนักงาน                โดยทั่วไปแล้วสถานประกอบการทั่วไปจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหัวหน้าและระดับบริหาร และจะมีเพิ่มมาอีกตำแหน่งหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน เช่น ต้องมีระดับเทคนิคเพิ่ม 1 คน หากสถานประกอบการมีพนักงาน 20-50 […]