เชื่อว่าใครที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ น่าจะเคยหาข้อมูลกันมาบ้างแล้วและทราบดีกว่าเจ้าหน้าที่ลักษณะนี้แบ่งเป็นหลายระดับขั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีจป.ตามกฎหมาย แต่ระดับไหนหรือกี่ระดับก็ต้องไปพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆกันอีกที กลับมาเรื่องการอบรมบางคนน่าจะรู้แล้วว่าจป.เกือบทุกระดับสามารถอบรมและประกอบอาชีพได้แม้ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาก็ตาม เว้นแต่การอบรม จ ป วิชาชีพเท่านั้น ที่ไม่สามารถอบรมได้ เพราะอะไร มาหาคำตอบกัน

ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหลายระดับ แต่ละกิจการจะมีความต้องการเจ้าหน้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของกิจการและจำนวนพนักงานในสถานประกอบการ โดยแบ่งระดับเจ้าหน้าที่ออกเป็นดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

อบรม จ ป วิชาชีพ ได้ไหม?

               อย่างที่บอกว่าจป.ทุกระดับสามารถอบรมได้ ยกเว้นแต่จป.วิชาชีพเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าจป.ระดับนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ที่เฉพาะทางมากกว่า ต้องดูแลความปลอดภัยทั้งหมดโดยรวมของทั้งองค์กร ทำให้มีงานเฉพาะทางเกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย ทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนจป.ระดับอื่นให้ปฏิบัติสอดคล้องไปกับแผนแนวทางความปลอดภัยที่ได้จัดทำเอาไว้ ต้องตรวจสอบและการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในความปลอดภัยทุกวัน ปรับปรุงและแก้ไข/แก้ไขแผนหรือเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับพนักงาน

               โดยทั่วไปแล้วสถานประกอบการทั่วไปจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหัวหน้าและระดับบริหาร และจะมีเพิ่มมาอีกตำแหน่งหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน เช่น ต้องมีระดับเทคนิคเพิ่ม 1 คน หากสถานประกอบการมีพนักงาน 20-50 คน หากมีตั้งแต่ 51 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คนจะต้องเปลี่ยนจากระดับเทคนิคเป็นระดับเทคนิคขั้นสูง แต่ถ้ามีพนักงานตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป ต้องเปลี่ยนเป็นระดับวิชาชีพ

คุณสมบัติของจป วิชาชีพ

               ถ้าหากอบรม จป วิชาชีพไม่ได้ แล้วควรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะประกอบอาชีพนี้ได้?

  • สำเสร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จากหลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงมาอย่างน้อย 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯกำหนด
  • เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงฯ 2540 และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯกำหนด

               สรุปได้ว่าไม่สามารถอบรม จ ป วิชาชีพ ได้ เนื่องจากต้องใช้ทักษะและความรู้ที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากกว่าระดับอื่นๆ การจะเป็นจป.ระดับนี้ได้จึงต้องมีคุณสมบัติที่เข้มข้นดังที่กล่าวถึงไว้ด้านบนนั่นเอง